Wettelijke vermeldingen

Onze wettelijke vermeldingen

1.Doel en aanvaarding

Deze wettelijke kennisgeving regelt het gebruik van onze website, die eigendom is van TECHNOPROTECT . Surfen op de website van TECHNOPROTECT website verleent de voorwaarde van gebruiker van dezelfde en impliceert volledige en onbeperkte aanvaarding van elk van de bepalingen in deze juridische mededeling, die wijzigingen kunnen ondergaan. U verbindt zich ertoe de website te gebruiken in overeenstemming met de wetten, de goede trouw, de openbare orde, het verkeersgebruik en de huidige Juridische kennisgeving . U bent aansprakelijk voor TECHNOPROTECT of derden voor eventuele schade die u lijdt als gevolg van schending van deze verplichting.

2.Identificatie en communicatie

TECHNOPROTECT in overeenstemming met Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeert u dat:

 • De bedrijfsnaam is: TECHNOPROTECT
 • Haar BTW-nummer is: Y8282779X

Om met ons te communiceren, bieden wij u verschillende contactmogelijkheden die in het privacybeleid .

Alle kennisgevingen en communicaties met TECHNOPROTECT worden geacht effectief te zijn, voor alle doeleinden, op voorwaarde dat zij worden gedaan via de hierboven gespecificeerde middelen.

Voorwaarden voor toegang en gebruik

De website en zijn diensten zijn echter vrij toegankelijk, TECHNOPROTECT voorwaarden het gebruik van sommige van de diensten aangeboden op haar website aan de voorafgaande invulling van het bijbehorende formulier.

U garandeert de authenticiteit en actualiteit van alle gegevens die u verstrekt aan TECHNOPROTECT en zal als enige verantwoordelijk zijn voor eventuele valse of onjuiste verklaringen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in om op passende wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten van TECHNOPROTECT en niet te gebruiken voor, onder andere:

 • Het verspreiden van criminele, gewelddadige, pornografische, racistische, xenofobe, beledigende, terroristische apologie of, in het algemeen, inhoud die in strijd is met de wet of de openbare orde.
 • in het netwerk computervirussen introduceren of handelingen verrichten die elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen kunnen wijzigen, bederven, onderbreken of fouten of schade kunnen veroorzaken van TECHNOPROTECT of derden; alsmede het hinderen van de toegang van andere gebruikers tot de website en zijn diensten door middel van het massale gebruik van computerbronnen waardoor TECHNOPROTECT zijn diensten verleent.
 • Pogingen om toegang te krijgen tot gegevens van anderen of tot afgeschermde delen van de computersystemen van TECHNOPROTECT of derden en, in voorkomend geval, informatie te extraheren.
 • De intellectuele of industriële eigendomsrechten schenden, evenals de vertrouwelijkheid van de informatie van TECHNOPROTECT of derden.
 • Zich voordoen als een andere gebruiker, overheidsinstanties of een derde partij.
 • De inhoud te reproduceren, te kopiëren, te verspreiden, beschikbaar te stellen of op enige andere wijze openbaar te maken, te transformeren of te wijzigen, tenzij de eigenaar van de desbetreffende rechten daartoe toestemming heeft gegeven of dit wettelijk is toegestaan.
 • gegevens te verzamelen voor reclamedoeleinden en om reclame van welke aard dan ook en mededelingen voor verkoop- of andere commerciële doeleinden te sturen zonder voorafgaand verzoek of toestemming.

De gehele inhoud van de website, zoals teksten, foto’s, grafieken, beelden, iconen, technologie, software, alsmede de grafische vormgeving en de broncodes, vormen een werk waarvan het eigendom toebehoort aan TECHNOPROTECTDe gebruiker kan niet worden geacht de exploitatierechten ervan te hebben overgedragen buiten hetgeen strikt noodzakelijk is voor het correcte gebruik van de website.

Kortom, u die deze website bezoekt, mag de inhoud bekijken en eventueel toegestane privé-kopieën maken, op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen vervolgens niet aan derden worden doorgegeven, noch op met netwerken verbonden servers worden geïnstalleerd, noch op enigerlei wijze worden geëxploiteerd.

Evenzo zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website staan eigendom van TECHNOPROTECT zonder dat het gebruik ervan of de toegang ertoe enig recht verleent.

De verspreiding, wijziging, overdracht of openbare mededeling van de inhoud en elke andere handeling die niet uitdrukkelijk is toegestaan door de houder van de exploitatierechten zijn verboden.

De totstandkoming van een hyperlink impliceert in geen geval het bestaan van een relatie tussen TECHNOPROETCT en de eigenaar van de website waarop het is gevestigd, noch de aanvaarding en goedkeuring door TECHNOPROTETCT van zijn inhoud of diensten. Personen die een hyperlink willen aanbrengen, moeten vooraf schriftelijke toestemming vragen aan TECHNOPROTECT . In ieder geval zal de hyperlink alleen toegang geven tot de home-page van onze website, en moet u zich onthouden van valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen of aanduidingen over TECHNOPROTECT of illegale inhoud bevatten, in strijd met de goede gebruiken en de openbare orde.

TECHNOPROTECT is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat elke gebruiker maakt van de materialen beschikbaar gesteld op deze website, noch voor de handelingen verricht op basis daarvan.

4.Afwijzing van garanties en aansprakelijkheid

TECHNOPROTECT sluit, voor zover wettelijk toegestaan, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit:

 • De onmogelijkheid van toegang tot de website of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of tijdigheid van de inhoud, alsmede het bestaan van ondeugden en gebreken van welke aard dan ook in de inhoud die is verzonden, verspreid, opgeslagen, beschikbaar gesteld aan degenen die toegang hebben verkregen via de website of de aangeboden diensten.
 • De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen in computersystemen, elektronische documenten of gebruikersgegevens kunnen veroorzaken.
 • Niet-naleving van de wet, goede trouw, openbare orde, verkeersgebruik en deze juridische mededeling als gevolg van onjuist gebruik van de website. In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld, TECHNOPROTECT is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden die inbreuk maken op intellectuele en industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, het recht op eer, op persoonlijke en familiale privacy en op het eigen imago, alsmede op de regelgeving inzake oneerlijke concurrentie en illegale reclame.

Insgelijks, TECHNOPROTECT wijst elke verantwoordelijkheid af voor informatie die buiten deze website wordt gevonden en die niet rechtstreeks door onze webmaster wordt beheerd. De functie van de links op deze website is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere bronnen die de op deze website aangeboden inhoud kunnen uitbreiden. TECHNOPROTECT garandeert noch aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor het functioneren of de toegankelijkheid van de gelinkte sites; noch suggereert, nodigt of beveelt zij een bezoek aan deze sites aan, noch is zij verantwoordelijk voor de verkregen resultaten. TECHNOPROTECT is niet verantwoordelijk voor de totstandkoming van hyperlinks door derden.

5.Procedure in geval van onwettige activiteiten

Indien u of een derde meent dat er feiten of omstandigheden zijn die het onwettige karakter aantonen van het gebruik van enige inhoud en/of het verrichten van enige activiteit op de webpagina’s die op de website zijn opgenomen of via de website toegankelijk zijn, dient u contact op te nemen met TECHNOPROTECT zich naar behoren te identificeren, de vermeende inbreuken te specificeren en uitdrukkelijk op eigen verantwoordelijkheid te verklaren dat de in de kennisgeving verstrekte informatie juist is.

Voor elk geschil met betrekking tot de website van TECHNOPROTECT website, Spaans recht is van toepassing, en de rechtbanken en tribunalen het dichtst bij de hoofdzetel van (Spanje) zijn bevoegd.

6.Publicaties

De via de website verstrekte administratieve informatie komt niet in de plaats van de wettelijke bekendmaking van wetten, verordeningen, plannen, algemene bepalingen en besluiten die formeel moeten worden bekendgemaakt in de officiële bladen van de overheidsdiensten, die het enige instrument zijn dat de authenticiteit en de inhoud ervan bevestigt. De informatie op deze website moet worden beschouwd als een leidraad zonder juridische geldigheid.

Dit zijn de wettelijke kennisgevingen van Technoprotect

juridische disclaimer
Wettelijke vermeldingen